Integritetspolicy

Personuppgiftspolicy för företaget Protuote Finland Oy (PROGEAR / PROGEARMOTO)

Företaget beskrivs som PROGEAR senare, vilket är vårat marknadsföringsnamn.
 

 1. Inledning – vad är personuppgifter?

 Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysiskperson som är i livet. PROGEAR är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller som inhämtas av oss från annan källa. Inom PROGEAR behandlas alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som PROGEAR tillämpar, hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. Riktlinjerna inskränker aldrig de rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud finns under Kontakter.


2. Insamling av personuppgifter


 Vi samlar in personuppgifter på följande sätt:

 •  Du själv lämnar dessa till oss, exempelvis för att bli kund men också i andra situationer. Till exempel via beställning i våran webaffär, hemsidan, på blanketter, i kontakt med kundservice eller försäljning, via e-post, brev, kontaktformulär och via inloggade tjänster.
 • Information skapas utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, eller när du anmäler ett ärende till oss.
 • Vi kan också komma att inhämta uppgifter om dig från andra källor, så kallade tredje part. 

De uppgifter vi samlar in från tredje part kan vara;

- Kontaktuppgifter och demografisk data från offentliga källor
- Uppgifter om kreditvärdighet från banker eller kreditvärderingsinstitut
- Uppgifter från våra samarbetspartners.

2.1 PROGEAR webbplatser

Vanligtvis kan www.progear.net/ www.progearmoto.se besökas utan att personuppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tidpunkt för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks. PROGEAR använder också så kallade "cookies" (kakor) för att funktioner och tjänster på webbplatsen ska fungera på rätt sätt.

När du som kund besöker PROGEAR inloggade tjänster kan besöket knytas till den inloggade personens kundnummer eller användarnamn. Detta ger PROGEAR möjlighet till en mer relevant och personifierad kommunikation till enskilda kunder.

VAD ÄR EN COOKIE?
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien tillfälligt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

På PROGEAR webbplats sparar vi ingen personlig information genom cookies. Ändamålet med de cookies som används är statistik t.ex för att hålla reda på hur många besökare webbplatsen har, vilka tider sidan besöks och vilken typ av webbläsare som används. Denna information använder vi sedan för att bli ännu bättre när vi utvecklar vår webbplats. Vi kan inte spåra information om dig som besökare via cookies.

ATT UNDVIKA COOKIES
Om du inte vill att cookiefiler ska laddas ned till din dator kan du själv ställa in det i webbläsaren. Hur du stänger av cookies beror på vilken webbläsare du använder. Läs under "Hjälp" eller motsvarande meny i din webbläsare för instruktioner.

 

2.2 Kategorier av personuppgifter

De kategorier av personuppgifter som vi vanligtvis samlar in är;

 

 •  Kundinformation, det vill säga de uppgifter som behövs för att kunna bli kund hos oss. Exempel är namn, adress, lägenhetsnummer, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e- postadress, val av kommunikationskanal, IP address
 • Köpinformation, det vill säga köpta produkter och tjänster, kreditvärdering betalningshistorik, kundnummer och lösenord
 • Serviceinformation, det vill säga korrespondens i specifika ärenden, uppgifter om köp samt eventuella klagomål eller reklamationer. Svar på kundundersökningar och återkoppling om våra varor och tjänster. I förekommande fall uppgifter lämnade i samband med tävlingar.

 

Särskilda kategorier av personuppgifter (definierat i art 9 p 1 Dataskyddsförordningen) hanteras endast i undantagsfall. För behandling av personuppgifter i dessa fall behöver vi inhämta ditt samtycke. Det finns också tillfällen då vi enligt lag är skyldiga att samla in och behandla denna typ av känsliga personuppgifter.

 

2.3 Information när uppgifter samlas in

När personuppgifter lämnas till oss får den som lämnar sina personuppgifter information om

 •  att PROGEAR är ansvarigt för behandlingen av personuppgifterna,
 • för vilket ändamål och på vilken legal grund personuppgifterna samlas in,
 • kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud samt
 • vilka rättigheter du har som kund
 • hur länge uppgifterna sparas

Upplever du informationen otydlig eller ofullständig ber vi dig kontakta PROGEAR för att få fullständig information.

 

2.4 Ändamål och laglig grund för behandling

Vi samlar bara in personuppgifter för ändamål som har stöd i gällande dataskyddsförordning. Det vanligaste är att uppgifterna samlas in för behandling med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal. Ändamålen är till exempel:

 • ingå ett avtal med oss/bli kund
 • få en offert på ett erbjudande
 • köpa en produkt/tjänst
 • hantering av kundservice-ärenden.

Med vårt berättigade intresse som grund behandlar vi data för flera ändamål, till exempel

 • för marknadsföring och profilering, det vill säga för att kommunicera relevanta erbjudanden till våra kunder
 • för försäljning av våra erbjudanden
 • för att skicka nyhetsbrev
 • för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster
 • för statistik och analyser.

 

Andra ändamål för vår behandling av personuppgifter kan ha sin legala grund i olika lagkrav, det vill säga där vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse, exempel på sådana ändamål är behandling av personuppgifter enligt bokföringslagen för fakturering eller när vi förmedlar information om ändrade avtalsvillkor.

Du kan även lämna samtycke till behandling i vissa fall då inget av ovanstående gäller. Ett lämnat samtycke är en aktiv handling från dig och detta kan återkallas. Vi kommer då inte att behandla dina personuppgifter ytterligare för det ändamålet.

Vi behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Mer information om för vilket ändamål personuppgifterna används kan även tillhandahållas när personuppgifterna lämnas, till exempel i anslutning till e-postformulär eller i avtalsvillkor.

 

3. Överlämnande av personuppgifter

Under vissa omständigheter kan vi också komma att överlämna personuppgifter till personuppgiftsbiträden, samarbetspartners eller annan tredje part.

De aktörer som kan komma behandla insamlade personuppgifter är:

 • IT-leverantörer
 • Fraktleverantörer
 • Säljpartners/samarbetspartners
 • Print- och digitala kommunikationspartners

 

Vi kan i vissa fall, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, vara skyldiga att lämna ut personuppgifter till, till exempel polis, för brottsförebyggande åtgärder och brottsutredningar.

 

4. Inhämtade personuppgifter från annan part

 

5. Tillgång till personuppgifter

Endast de som behöver tillgång till personuppgifterna för att utföra överenskommen tjänst har behörighet att komma åt och hantera dessa. Vi har flera underleverantörer som hanterar personuppgifter i olika omfattning och de har samma krav på hanteringen som PROGEAR har internt.

 

6. Gallring

Vissa uppgifter kan dock behöva sparas för längre tid för att uppfylla andra legala krav, till exempel bokföringslagen där vi behöver spara uppgifter i 7 år. Det finns också skäl att spara uppgifterna för längre tid om det pågår en utredning eller en tvist, även om kundförhållandet sedan tidigare har upphört, eller i fall då du köpt en produkt av oss där vi behöver spara uppgifterna för att kunna fullgöra vårt garantiåtagande.

 

7. Säkerhet

Vi vidtar särskilda fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns. Ändringar i personuppgifterna registreras kontinuerligt för att säkerställa spårbarhet i alla förändringar som sker i informationen.

Incidenter gällande personuppgifter rapporteras internt och av våra underleverantörer. Dessa hanteras i en intern process och anmäls i relevanta fall (om hög risk för den enskildas rättigheter och friheter föreligger) till Datainspektionen inom 72 timmar samt till den som förlorat sin information enligt de regler som dataskyddslagen föreskriver. Dataintrång anmäls dessutom till polisen.

 

8 Dina rättigheter


8.1 Rätt till tillgång

Var och en har rätt att få information om i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av PROGEAR. Om sådana personuppgifter finns hos PROGEAR får berörd person efter begäran information om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker, vilken laglig grund som föreligger och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Den som begär information ska kunna legitimera sig. PROGEAR skickar svar till den folkbokföringsadress som finns registrerad hos PROGEAR inom 1 månad från det att begäran inkommit.

 

8.2 Rätt till rättelse

Var och en har rätt att begära rättelse av sin egen kundinformation om den är felaktig eller behandlad i strid med gällande rätt.

 

8.3 Rätt till radering

PROGEAR raderar personuppgifter då laglig grund saknas för att behålla uppgifterna.

Våra kunder har rätt att omgående få sina personuppgifter raderade om något av följande gäller:

 • behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta
 • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för
 • behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna

behandlas för det ändamålet

 • informationen har inte behandlats enligt förordningen
 • du motsätter dig behandling som sker efter en intresseavvägning och de berättigade skälen

inte väger tyngre än ditt intresse

 • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

 

8.4 Rätt att motsätta sig automatiserat beslutsfattande

PROGEAR tillämpar inte automatiserat beslutsfattande inom något område för den registrerade.

 

8.5 Rätt till portabilitet

Var och en som har sina personuppgifter hos PROGEAR har rätt att få ut dessa uppgifter i elektroniskt standardformat (Excel) för exempelvis överföring till annan part.

 

8.6 Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden som utredning pågår kan du begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas.

 

8.7 Rätt till invändning

Om PROGEAR hanterar dina personuppgifter med intresseavvägning som grund har du rätt att göra invändningar mot behandlingen. För att göra detta måste du specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi skall kunna fortsätta med sådan behandling, måste vi visa att det finns tvingande berättigade skäl till att personuppgifterna behandlas som väger tyngre än dina intressen.

 

8.7.1 Marknadsföring, nyhetsbrev och profilering

När personuppgifter kan komma att behandlas för direktmarknadsföring eller nyhetsbrev anges det i samband med att personuppgifterna samlas in. Du kan när som helst anmäla att du inte vill ta emot marknadsföring från oss, genom att vända dig till vår kundservice. Du kan även begränsa i vilken kanal du vill ha vår marknadsföring (e-post, sms, brev). I alla våra e-postmeddelandena finns en länk där du kan avsäga dig marknadsföring via e-post.

Personuppgifter kan även komma att behandlas för kundrelationshantering, exempelvis att genom urval och segmentering kommunicera målgruppsanpassade, relevanta och mer personliga erbjudanden eller för att kunna erbjuda bättre och riktad service. Som en del av detta kan profilering förekomma, baserat på de personuppgifter som vi fått i samband med att kunden tecknat avtal med oss, direkt eller indirekt. Profileringen görs för att på ett bättre sätt kunna lämna erbjudanden och information som anpassats efter dina preferenser, köpbeteende, behov och livsstil. Du kan när som helst meddela oss att du inte vill ta del av denna typ av erbjudanden.

 

8.8 Rätt till ersättning

Du kan ha rätt till ersättning i vissa fall till exempel om vår hantering av dina personuppgifter har lett till skada för dig. Anspråk kan ställas direkt till PROGEAR.

 

8.9 Länkning

Uppgifterna på denna sida gäller för PROGEAR, om inte annat uppges. 

I de fall denna webbsida innehåller länkar till andra hemsidor inom eller utom PROGEAR gäller uppgifterna generellt inte för sådana webbsidor. PROGEAR svarar inte heller i övrigt för innehållet på sådana webbsidor.

 

8.10 Ändringar av personuppgiftspolicyn

Om det sker förändringar i PROGEAR policy för hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida. Policyn kan till exempel komma att ändras om lagstiftningen eller tillämpningen ändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte sker i strid med dina rättigheter enligt ovan, är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

 

8.11 Kontakter och överklagan

Protuote Finland Oy (PROGEAR)  Rinteenlenkki 14 , Sinettä, 10, 97220, Finland